Regulamin „domków nad Rozlewiskiem”

Regulamin pobytu w „Domkach nad Rozlewiskiem” w Barkowie.

 • Pobieramy kaucję za domek 200 zł .
 • Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu . Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 • Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku ( w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku ). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim .
 • Goście przebywający w domkach na terenie domków, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku .
 • Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.11:00 w dniu wyjazdu – bez zgody Recepcji , spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 40 % ceny za ostatnią dobę .
 • Doba pobytu zaczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. W ostatnim dniu pobytu goście zobowiązani są do opuszczenia domku letniskowego najpóźniej do godziny 11:00. Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem tego z kierownictwem„Domków nad Rozlewiskiem”. Samowolne przedłużenie pobytu skutkować może natychmiastowym wykwaterowaniem oraz naliczeniem opłaty specjalnej w wysokości 150% opłaty za rozpoczętą dobę.
 • Należność za pobyt pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku pobierane są w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy do domku i posesji. W przypadku, gdy klient uiścił całą zapłatę w formie przelewu bankowego, winien okazać dowód wpłaty przed odbiorem kluczy lub przesłać potwierdzenie na adres mailowy wskazany w zakładce KONTAKT. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 • Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności personelu „Domków nad Rozlewiskiem”. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających. Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty w wysokości 50,00 zł. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu , a odbierane przy wyjeździe przez personel „Domków nad Rozlewiskiem”. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku , ( 10 – 15 minut ) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie , telefonicznie lub osobiście personel.
 • Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą znajdującą się w każdym domku . W przypadku stwierdzenia różnic , należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 • W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia / mienia domków prosimy Gości o poinformowanie pracownika recepcji , celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa z w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika domków lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu .
 • Na terenie „Domków nad Rozlewiskiem” obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.
 • Goście przebywający na terenie „Domków nad Rozlewiskiem” zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem „Domków nad Rozlewiskiem” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku.
 • Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.
 • Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie „Domków nad Rozlewiskiem” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci , właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad dziećmi.
 • W przypadku chęci przedłużenia pobytu ustalony termin , prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji przed zakończeniem doby hotelowej.
 • Za rzeczy pozostawione w domkach nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 22:00 do 09:00.
 • Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach, przy domku lub na parkingu znajdującym się na terenie ośrodka ( przy każdym domku może parkować jeden pojazd ) . Właściciele domków nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak : środki pieniężne , papiery wartościowe, biżuterię , kamienie szlachetne , dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym , zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie domków jest parkingiem nie strzeżonym. Właściciele domków nie ponoszą odpowiedzialności za utratę uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 • Zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu oraz wynoszenia z domków sprzętów stanowiących ich wyposażenie.
 • Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru ( aneks kuchenny ) , nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożaru.
 • Prosimy o zorientowanie się , w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 • Właściciele domków zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domków przez Gości nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom domków.
 • Zabrania się palenia tytoniu, świec oraz smażenia ryb w domkach.
 • W naszym ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Psy w kagańcu i na smyczy. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom domków oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 • Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki ( konieczność wymiany wyposażenia , dodatkowe prace obsługi ) użytkownicy domków będą obciążenie dodatkowymi kosztami.
 • Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia „Domków nad Rozlewiskiem” bez zwrotu kosztów.
 • Goście przebywający na terenie ośrodka wyrażają zgodę na publikację zdjęć z ich wizerunkiem np podczas spływu kajakowego , podczas biesiadnego grilowania i innych imprez integracyjnych  i nie będą z tego tytułu rościć żądań.
 • Goście przebywający na terenie ośrodka muszą poinformować właściciela o przyjeździe ich Gości .

Uzupełnieniem dla niniejszego regulaminu są cennik usług określający opłaty za zakwaterowanie oraz zasady dokonywania i anulowania rezerwacji.